• 21
  options Options

 • 22
  泰興 映畫 株式 會社 ; 제작, 기획 이 태원 ; 감독 임 권택. Tʻaehŭng Yŏnghwa Chusik Hoesa ; chejak, kihoek Yi Tʻae-wŏn ; kamdok Im Kwŏn-tʻaek.
  [Sŏul] : Spectrum DVD, 2005.
  DVD
  options Options

 • 23
  ‏[עורכת, מעין װןײמיר]. [ʻorekhet, Maʻayan Amir].
  Tel Aviv : ʻAm ʻoved : ha-Ḳeren ha-ḥadashah le-ḳolnoʻa u-ṭeleṿizyah, 2007.
  Book
  options Options

 • 24
  清影工作室编著. Qing ying gong zuo shi bian zhu.
  Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2013. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 25
  options Options

 • 26
  options Options

 • 27
  options Options

 • 28
  Rahat Imran.
  Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2016.
  Book
  options Options

 • 29
  ‏به اهتمام، اسماعىل مىهن؟دوست ؛ به مناسبت برگزارى دومىن جشنواره بىن المللى فىلم مستند ايران "سىنما حقىقت". bih ihtimām-i, Ismāʻīl Mīhanʹdūst ; bih munāsabat-i barguzārī-i duvvumīn Jashnvārah-i Bayn al-Milalī-i Fīlm-i Mustanad-i Īrān "Sīnimā Ḥaqīqat."
  Tihrān : Markaz-i Gustarish-i Sīnimā-yi Mustanad va Tajribī : Intishārāt-i Mātīkān, 1387 [2008] Chāp-i 1.
  Book
  options Options

 • 30
  options Options

 • 31
  [鄭景鴻 著]. [Zheng Jinghong zhu].
  [Xianggang] : Jin yi bu duo mei ti you xian gong si, 2005. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 32
  options Options

 • 33
  제작, 청년 필름 ; 감독, 김 용균. chejak, Chʻŏngnyŏn Pʻillŭm ; kamdok, Kim Yong-gyun.
  [Sŏul] : Woo Sung, 2005. Anamorphic widescreen.
  DVD
  options Options

 • 34
  Kiki Tianqi Yu.
  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2019.
  Book
  options Options

 • 35
  Festival of Short Films (1991 : Nandan Calcutta, India)
  Calcutta : Nandan, West Bengal Film Centre, [1991?]
  Book
  options Options

 • 36
  options Options

 • 37
  岩本 憲児 編. Iwamoto Kenji hen.
  Tōkyō : Shinwasha, 2005. Shohan.
  Book
  options Options

 • 38
  Giulia Battaglia.
  Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018.
  Book
  options Options

 • 39
  감독, 김 명준 ; 구성, 김 명준 ; 제작, 스튜디오 느림보. kamdok, Kim Myŏng-jun ; kusŏng, Kim Myŏng-jun ; chejak, Sŭtʻyudio Nŭrimbo.
  [Sŏul] : Korean Film Council, [2006]
  DVD
  options Options

 • 40
  a Parimal Ray presentation of posters & other film graphics by Satyajit Ray & Sandip Ray.
  Kolkata : Pratikshan in association with Sahara India Pariwar, 2005.
  Book
  options Options

 • Load 20 more