• 21
  佟 洵, 侯 久萱. Tong Xun, Hou Jiuxuan.
  Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she, 1993. Beijing di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 22
  汪 莱茵 著. Wang Laiyin zhu.
  Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 1997. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 23
  Qiu, Yulin, fl. 1910
  Shanghai Zhong hua shu ju [1915]
  Book
  options Options

 • 24
  坐观老人 著. 十叶 野闻 / 许 指严 著. Zuoguanlaoren zhu. Shi ye ye wen / Xu Zhiyan zhu.
  Chongqing : Chongqing chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 25
  Zhao, Zuming
  Taibei Tai lian guo feng chu ban she [1971]
  Book
  options Options

 • 26
  唐 瑞裕 著. Tang Ruiyu zhu.
  Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 80 [1991] Chu ban.
  Book
  options Options

 • 27
  主编 林 亁 ; 副主编 董 高怀. zhu bian Lin Qian ; fu zhu bian Dong Gaohuai.
  Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 28
  李 乔 著. Li Qiao zhu.
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2005. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 29
  [小横香室主人编]. [Xiaohengxiangshizhuren bian].
  Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981 Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 30
  李 秉新, 徐 俊元, 石 玉新 校勘. Li Bingxin, Xu Junyuan, Shi Yuxin jiao kan.
  Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 31
  Hsiao-hêng-hsiang-shih-chu-jên, pseud.
  Shanghai Zhong hua shu ju [1936]
  Book
  options Options

 • 32
  Beijing : Beijing gu ji chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 33
  徐 广源 著. Xu Guangyuan zhu.
  Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 1998 Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 34
  陈 德来 选编 ; [插图 盛 元富]. Chen Delai xuan bian ; [cha tu Sheng Yuanfu].
  Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hau shu dian fa xing, 1987. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 35
  [著者 徐珂 ; 編輯者 臺灣銀行經濟硏究室]. [zhu zhe Xu Ke ; bian ji zhe Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi].
  Qing bi lei chao. Selections.
  Nantou Shi : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 85 [1996]
  Book
  options Options

 • 36
  孙 靜庵 著. Sun Jing'an zhu.
  Beijing : Beijing gu ji chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 37
  许 指严. Xu Zhiyan.
  [Shanghai] : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 38
  Tai bei Chun qiu chu ban she [1967]
  Book
  options Options

 • 39
  莊 練 [i.e. 蘇 同炳] 著. Zhuang Lian [i.e. Su Tongbing] zhu.
  Taibei : Qiu jing chu ban she : zong dai li Lian ya chu ban she, min guo 67 [1978]
  Book
  options Options

 • 40
  李 定夷 撰. Li Dingyi zhuan.
  Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • Load 20 more