• 41
  Get help Get help options Options

 • 42
  余同元 著. Yu Tongyuan zhu.
  Suzhou : Suzhou da xue chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 43
  高韫芳主编. Gao Yunfang zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 44
  王纪芒主编. Wang Jimang zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 45
  银川市地方志编纂委员会办公室, 银川移民史研究课题组编著. Yinchuan Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi, Yinchuan yi min shi yan jiu ke ti zu bian zhu.
  Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 46
  Get help Get help options Options

 • 47
  冯彦明主编. Feng Yanming zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 48
  刘江荣, 曾羽主编. Liu Jiangrong, Zeng Yu zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 49
  王天津 主编. Wang Tianjin zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 50
  瑪雅著. Ma Ya zhu.
  Dao lu zi xin
  Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2015. Xianggang di yi ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 51
  Get help Get help options Options

 • 52
  呂大樂著. Lü Dale zhu.
  Xianggang : Zhonghua shu ju, 2015 nian 7 yue. Chu ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 53
  高韫芳主编. Gao Yunfang zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 54
  罗汉田著. Luo Hantian zhu.
  Beijing : Shi jie tu shu you xian gong si, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 55
  Get help Get help options Options

 • 56
  杨军财著. Yang Juncai zhu.
  Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 2015. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 57
  Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she
  Journal
  Get help Get help options Options

 • 58
  《浙江社会科学》编辑部编. "Zhejiang she hui ke xue" bian ji bu bian.
  Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2014. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 59
  冯彦明, 王玉玲, 王文录 主编. Feng Yanming, Wang Yuling, Wang Wenlu zhu bian.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2014. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 60
  范疇著. Fan Chou zhu.
  Xinbei Shi : Ba qi wen hua : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more