• 21
  Chen Wei zhuan.
  [s.l. : s.n., 15--?]
  Microform
  options Options

 • 22
  ... un tratado breve de micer Pogio florentino ... por relacion de un Nicolao veneciano ...
  Travels of Marco Polo. Spanish
  Sevilla : Eprimio por L...(?) polono y Jacome Cróberger alemano ..., 1503.
  Book
  options Options

 • 23
  ... un tratado breve de micer Pogio florentino ... por relacion de un Nicolao veneciano ...
  Travels of Marco Polo. Spanish
  Sevilla : Eprimio por L...(?) polono y Jacome Cróberger alemano ..., 1503.
  Book
  options Options

 • 24
  Xu Hao zhuan.
  [s.l. : s.n., Hongzhi 17 nian i.e. 1504 xu]
  Microform
  options Options

 • 25
  Luo Guanzhong yi yan].
  [s.l. : s.n., Jiaqing ren wu [1522]
  Microform
  options Options

 • 26
  [... traduzida ... de lengua veneciana en castellano por el revere[n]do señor maestre Rodrigo Arcediano].
  Travels of Marco Polo. Spanish
  Logroño : Impressa ... en casa d'Miguel de Eguia ..., 1529.
  Book
  options Options

 • 27
  [... traduzida ... de lengua veneciana en castellano por el revere[n]do señor maestre Rodrigo Arcediano].
  Travels of Marco Polo. Spanish
  Logroño : Impressa ... en casa d'Miguel de Eguia ..., 1529.
  Book
  options Options

 • 28
  Yuan Zhi zhuan].
  [s.l. : s.n., 154-?] Shou chao ben.
  Microform
  options Options

 • 29
  Chen shi chi hu zhai [Chen Jiru bian ci] ping shi.
  [Jinling] : Tang shi shi de tang, [155-?-15 ]
  Microform
  options Options

 • 30
  [Xiong Damu zhuan] ; Chen shi chi hu zhai [Chen Jiru] ping shi.
  [Jinling] : Tang shi shi de tang, [155-?-15 ]
  Microform
  options Options

 • 31
  Xiong Damu bian ji.
  [s.l. : Shuang feng tang, Jiaqing 31 [1552]
  Microform
  options Options

 • 32
  Hsiung Ta-mu chuan.
  [s.l.] : Chʻing pai tʻang, Chia-ching 31 [1552]
  Microform
  options Options

 • 33
  Xiong Zhonggu [Xiong Damu] bian ji.
  [s.l. : Yang shi qing jiang tang, Jiaqing gui chou [1553]
  Microform
  options Options

 • 34
  薛應旂編輯. Xue Yingqi bian ji.
  [China] : Xuan jin cao tang, Ming Jiajing wu wu [37 nian, 1558]
  Book
  options Options

 • 35
  Gu Yingxiang zhuan.
  [s.l. : s.n., 156-?]
  Microform
  options Options

 • 36
  唐順之編輯; 胡宗憲校刊. Tang Shunzhi bian ji ; Hu Zongxian jiao kan.
  [China] : Hu Zongxian, Ming Jiajing xin you [40 nian, 1561]
  Book
  options Options

 • 37
  Cai Guoxi ji [zhuan].
  Pingyang fu : Zhang Yu deng ge, Ming Longqing 4 nian [1570]
  Microform
  options Options

 • 38
  孔晁注. Kong Chao zhu.
  [China] : Jiang Shichang, betweeb 1573 and 1620.
  Book
  options Options

 • 39
  [Fu-kien : s.n., Wan li [1573-1619]
  Microform
  options Options

 • 40
  茅坤輯. Mao Kun ji.
  Shi ji. Selections
  [China] : Mao Kun, Ming Wanli yi hai (3 nian) [1575]
  Book
  options Options

 • Load 20 more