• 21
  options Options

 • 22
  options Options

 • 23
  故官 博物院・香港 中文 大學 文物館 = Tributes from Guangdong to the Qing court / Jointly presented by the Palace Museum, Beijing & the Art Gallery, The Chinese University of Hong Kong. Gu gong bo wu yuan, Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan he ban = Tributes from Guangdong to the Qing court / Jointly presented by the Palace Museum, Beijing & the Art Gallery, The Chinese University of Hong Kong.
  [Beijing] : Gu gong bo wu yuan ; [Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan, 1987. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 24
  洪焕椿著. Hong Huanchun zhu.
  Nanjing : Nanjing da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shuu dian fa xing, 1992. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 25
  解 纪, 安 然 等 选辑. Xie Ji, An Ran deng xuan ji.
  Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 26
  杜 家骥 著. Du Jiaji zhu.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1997.
  Book
  options Options

 • 27
  馬 起華 著. Ma Qihua zhu.
  [Yangmingshan] : Hua gang chu ban bu : Zong jing xiao Hua gang shu cheng, min guo 63 [1974]
  Book
  options Options

 • 28
  Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.
  Xianggang : Chong wen shu dian, 1974.
  Book
  options Options

 • 29
  Gu Haicheng zhu.
  Taizhong : Gu Haicheng : zong jing xiao Lan deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Min guo 65 [1976]
  Book
  options Options

 • 30
  Qu, Hongji, 1850-1918
  Taibei Xian, Yonghe zhen Wen hai chu ban she [1970]
  Book
  options Options

 • 31
  托津 等 纂. Tuojin deng zuan.
  Taibei Shi Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Min guo 80 [1991]
  Book
  options Options

 • 32
  Dou, Zongyi
  Hongkong You lian shu bao fa xing gong ssǔ 1968
  Book
  options Options

 • 33
  徐 錫麟, 錢 泳 輯. Xu Xilin, Qian Yong ji.
  [Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1985]
  Book
  options Options

 • 34
  蔡 国梁 著. Cai Guoliang zhu.
  Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 35
  許 滌新. Xu Dixin.
  Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1979. Xianggang di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 36
  许 华 编著. Xu Hua bian zhu.
  Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 37
  费 成康 著. Fei Chengkang zhu.
  Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 38
  南京太平天囯紀念館編 = The arts of Taiping Tienkuo / compiled by the Nanking Memorial Hall of Taiping Tienkuo. Nanjing Tai ping tian guo ji nian guan bian = The arts of Taiping Tienkuo / compiled by the Nanking Memorial Hall of Taiping Tienkuo.
  Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1959. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 39
  張昭芹輯 Zhang zhao qin ji.
  [Taiwan] : Xin meng cao tang, [1955]
  Book
  options Options

 • 40
  options Options

 • Load 20 more