• 21
  李 成贵 著. Li Chenggui zhu.
  Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 22
  孙 达人 著. Sun Daren zhu.
  Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 23
  张 琦, 高 振南 著. Zhang Qi, Gao Zhennan zhu.
  Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 24
  史若华主编. Shi Ruohua zhu bian.
  Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1990. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 25
  全国 农业 资源 区划 办公室, 中国 科学院 地理 硏究所 编著. Quan guo nong ye zi yuan qu hua ban gong shi, Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo bian zhu.
  Beijing Shi : Ke xue chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 26
  杜 润生. Du Runsheng.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 27
  张 铁森, 刘 金生, 陈 钧生 主编. Zhang Tiesen, Liu Jinsheng, Chen Junsheng zhu bian.
  Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 28
  《中国 军转民 大事记》 编写组. "Zhongguo jun zhuan min da shi ji" bian xie zu bian.
  Beijing Shi : guo fang chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 29
  西嶋 定生 著;冯 佐哲,邱 茂,黎 潮 合译. Xidao Dingsheng zhu ; Feng Zuozhe, Qiu Mao, Li Chao he yi.
  Chūgoku keizai shi kenkyū. Chinese
  Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 30
  《中國 機械 工業 工商 企業 名錄》 編輯部 編輯. "Zhongguo ji xie gong ye gong shang qi ye ming lu" bian ji bu bian ji.
  Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, 1986- Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 31
  张 洪涛 著. Zhang Hongtao zhu.
  Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 1995. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 32
  主编 王 东江. zhu bian Wang Dongjiang.
  Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 33
  徐 颂陶 ... [et al.] 著. Xu Songtao ... [et al.] zhu.
  Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1989. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 34
  徐 之河, 李 令德 著. Xu Zhihe, Li Lingde zhu.
  Shanghai : Shanghai she hui ke xueyuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 35
  徐 之河, 徐 建中 著. Xu Zhihe, Xu Jianzhong zhu.
  Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 36
  趙 晓雷 著. Zhao Xiaolei zhu.
  Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1995. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 37
  严 瑞珍 ... [et al.] 著. Yan Ruizhen ... [et al.] zhu.
  Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1988. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 38
  黄 苇町 编著. Huang Weiting bian zhu.
  [Beijing] : Zhongguo shang ye chu ban she, 1996. Di 2 ban, Xiu ding ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 39
  冯 精志 编著. Feng Jingzhi bian zhu.
  Beijing Shi : Zhongguo jian cha chu ban she, 1994. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 40
  蔡 昉. Cai Fang.
  Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more