• 21
  劉 潁梧 编著. Liu Yingwu bian zhu.
  Beijing Shi Shi you chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 22
  樊 纲 著. Fan Gang zhu.
  Guangzhou Shi : Guangdong jing ji chu ban she, 1999. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 23
  陈 宗胜, 向 静 等 著. Chen Zongsheng, Xiang Jing deng zhu.
  Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 1995. Di 1 ban
  Book
  Get help Get help options Options

 • 24
  Ge, Wenyao.
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 25
  [作者 钱 津]. [zuo zhe Qian Jin].
  Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999. Di 1 ban
  Book
  Get help Get help options Options

 • 26
  主审 李 镇西 ; 编著 刘 光辉, 张 福生 ; 统编 赵 森新. zhu shen Li Zhenxi ; bian zhu Liu Guanghui, Zhang Fusheng ; tong bian Zhao Senxin.
  Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she : Fa xing zhe xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 27
  [中國 (海南) 改革 发展 研究院 編]. [Zhongguo (Hainan) gai ge fa zhan yan jiu yuan bian].
  Beijing : Min zhu yu jian she chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 28
  Get help Get help options Options

 • 29
  主编 陆 学艺, 景 天魁. zhu bian Lu Xueyi, Jing Tiankui.
  Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she ; [Beijing] : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1994. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 30
  主编 厉 无畏 ; 副主编 杨 建文, 陈 建豪. zhu bian Li Wuwei ; fu zhu bian Yang Jianwen, Chen Jianhao.
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 31
  主编 周 伟林 ; 副主编 俞 忠英,朱 永. zhu bian Zhou Weilin ; fu zhu bian Yu Zhongying, Zhu Yong.
  Shanghai : Fu dan da xue Chu ban she : Fa xing Xin hua shu tiein Shanghai fa xing suo, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 32
  杨 桂华 著. Yang Guihua zhu.
  Taiyuan : Shanxi jioa yu chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 33
  李 明 著. Lin Ming zhu.
  Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 34
  卢 东斌 主编. Lu Dongbin zhu bian.
  Beijing Shi : Zhongguo shui wu chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 35
  田 江海 著. Tian Jianghai zhu.
  Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 36
  主编 邹 东涛, 谭 忠真 ; 副 主编 和 春雷, 白 兆菊. zhu bian Zou Dongtao, Tan Zhongzhen ; fu zhu bian He Chunlei, Bai Zhaoju.
  Beijing Shi : Gai ge chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 37
  主编 佘 健明 ; 副主编 郑 新立, 史 清琪. zhu bian She Jianming ; fu zhu bian Zheng Xinli, Shi Qingqi.
  Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 38
  曾 国祥 著. Zeng Guoxiang zhu.
  Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 39
  日山 编. Rishan bian.
  Beijing Shi : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 40
  Zhou, Shulian, 1929-
  Selections. 1987
  Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1987. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more