• 21
  options Options

 • 22
  主编 佘 健明 ; 副主编 郑 新立, 史 清琪. zhu bian She Jianming ; fu zhu bian Zheng Xinli, Shi Qingqi.
  Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she, 1997. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 23
  谷 梁 編撰 ; 曉 冲 主編. Gu Liang bian zhuan ; Xiao Chong zhu bian.
  Xianggang : Xia fei er guo ji chu ban gong si, 2001. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 24
  张劲著. Zhang Jing zhu .
  Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she , 2005. Di 1 ban .
  Book
  options Options

 • 25
  野莽 编. Yemang bian.
  Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2004. Beijing di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 26
  主编 胡 顺延, 胡 功民 ; 副主编 王 先洪 ... [et al.]. zhu bian Hu Shunyan, Hu Gongmin ; fu zhu bian Wang Xianhong ... [et al.].
  Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2002. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 27
  北京 天则 经济 研究所 编 ; 执行 主编 张 曙光. Beijing tian ze jing ji yan jiu suo bian ; zhi xing zhu bian Zhang Shuguang.
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1996- Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 28
  水印工作室编著. Shui yin gong zuo shi bian zhu.
  Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2004. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 29
  任 建伍 主编. Ren Jianwu zhu bian.
  Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 30
  杨 远新 著. Yang Yuanxin zhu.
  Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she : Jing xiao Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 31
  马 戎, 王 汉生, 刘 世定 主编. Ma Rong, Wang Hansheng, Liu Shiding zhu bian.
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 1994. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 32
  options Options

 • 33
  吴治平 著. Wu Zhiping zhu.
  Wuhan : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2008. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 34
  胡 必亮, 胡 顺延 著. Hu Biliang, Hu Shunyan zhu.
  Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1996. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 35
  王 晓毅, 朱 成堡 著. Wang Xiaoyi, Zhu Chengbao zhu.
  Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1996. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 36
  主编 刘达临, 鲁龙光. zhu bian Liu Dalin, Lu Longguang.
  Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2005. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 37
  费孝通 著 ; 惠海鸣 译. Fei Xiaotong zhu ; Hui Haiming yi.
  China's gentry. Chinese
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 38
  刘 勇 著. Liu Yong zhu.
  Zhuhai Shi : Zhuhai chu ban she, 1998. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 39
  国务院发展研究中心企业研究所课题组 著 ; 陈小洪 主编. Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin qi ye yan jiu suo ke ti zu zhu ; Chen Xiaohong zhu bian.
  Beijing : Ren min chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 40
  荊 林波 主编. Jing Linbo zhu bian.
  Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2002. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • Load 20 more