• 21
  刘 大可 编著. Liu Dake bian zhu.
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 22
  [主编 张 芷岷, 李 树涛]. [zhu bian Zhang Zhimin, Li Shutao].
  Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 1993. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 23
  主编 刘 先觉 ... [et al.]. zhu bian Liu Xianjue ... [et al.].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 24
  主编 李 传义 ... [et al.]. zhu bian Li Chuanyi ... [et al.].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 25
  四川省 建設 委員會, 四川省 勘察 設計 協會, 四川省 土木 建築 學會 編. Sichuan sheng jian she wei yuan hui, Sichuan sheng kan cha she ji xie hui, Sichuan sheng tu mu jian zhu xue hui bian.
  Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo jing xiao, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 26
  主编 马 秀之 ... [et al.]. zhu bian Ma Xiuzhi ... [et al.].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 27
  北京市 文物 研究所 编 ; 吕 松云, 刘 诗中 执笔. Beijing shi wen wu yan jiu suo bian ; Lu Songyun, Liu Shizhong zhi bi.
  [Beijing?] : Zhongguo shu dian, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 28
  主编 侯 幼彬 ... [et al.]. zhu bian Hou Youbin ... [et al.].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 29
  [编辑 建筑 技术 杂志社, 中国 经济 出版社]. [bian ji Jian zhu ji shu za zhi she, Zhongguo jing ji chu ban she].
  Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 1992. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 30
  [主編 程 萬里 ; 編寫者 程 萬里 ... et al. ; 編輯 王 伯扬, 林 用光 ; 插畫 郝 永明 ... et al. ; 摄影 梅 林 ... et al.]. [zhu bian Cheng Wanli ; bian xie zhe Cheng Wanli ... et al. ; bian ji Wang Boyang, Lin Yongguang ; cha hua Hao Yongming ... et al. ; she ying Mei Lin ... et al.].
  [Hong Kong] : Wan li shu dian ; [Peking] : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1991.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 31
  王 世仁 著. Wang Shiren zhu.
  Taibei Shi : Shu xin chu ban she, 1991. 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 32
  [《嶺南 古建築》 編輯 委員會. ["Lingnan gu jian zhu" bian ji wei yuan hui].
  Guangzhou Shi : Guangdong sheng fang di chan ke ji qing bao wang, Guangzhou shi fang di chan guan li ju, 1991.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 33
  《廣西 民族 傳統 建築 實錄》 編委會. "Guangxi min zu chuan tong jian zhu shi lu" bian wei hui.
  Nanning Shi : Guangxi ke xue ji shu chu ban she, 1991. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 34
  陳 綬祥, 呂 品晶 編著. Chen Shouxiang, Lü Pinjing bian zhu.
  Xianggang : Wan li shu dian ; [Peking] : Qing gong ye chu ban she, 1990.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 35
  主編 李 國豪 ; 副主編 喻 維國, 汪 應恒. zhu bian Li Guohao ; fu zhu bian Yu Weiguo, Wang Yingheng.
  Shanghai : Tong ji da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990- Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 36
  鄭 培光, 王 志英 編著. Zheng Peiguang, Wang Zhiying bian zhu.
  Fuzhou Fujian mei shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1989. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 37
  华 明 ... [et al.] 编绘. Hua Ming ... [et al.] bian hui.
  [Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1988. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 38
  中國 美術 全集 編輯 委員會 ; [本卷 主編 楊 道明]. Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Yang Daoming].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988 Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 39
  西藏 工业 建筑 勘测 设计院 编. Xizang gong ye jian zhu kan ce she ji yuan bian.
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988. Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • 40
  中國 美術 全集 編輯 委員會 ; [本卷 主編 潘 谷西]. Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Pan Guxi].
  Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988 Di 1 ban.
  Book
  Get help Get help options Options

 • Load 20 more