• 21
  Hsiung Ta-mu chuan.
  [s.l.] : Chʻing pai tʻang, Chia-ching 31 [1552]
  Microform
  options Options

 • 22
  Xiong Zhonggu [Xiong Damu] bian ji.
  [s.l. : Yang shi qing jiang tang, Jiaqing gui chou [1553]
  Microform
  options Options

 • 23
  薛應旂編輯. Xue Yingqi bian ji.
  [China] : Xuan jin cao tang, Ming Jiajing wu wu [37 nian, 1558]
  Book
  options Options

 • 24
  唐順之編輯; 胡宗憲校刊. Tang Shunzhi bian ji ; Hu Zongxian jiao kan.
  [China] : Hu Zongxian, Ming Jiajing xin you [40 nian, 1561]
  Book
  options Options

 • 25
  孔晁注. Kong Chao zhu.
  [China] : Jiang Shichang, betweeb 1573 and 1620.
  Book
  options Options

 • 26
  [Fu-kien : s.n., Wan li [1573-1619]
  Microform
  options Options

 • 27
  茅坤輯. Mao Kun ji.
  Shi ji. Selections
  [China] : Mao Kun, Ming Wanli yi hai (3 nian) [1575]
  Book
  options Options

 • 28
  淩稚隆輯, 李光縉增補. Ling Zhilong ji, Li Guangjin zeng bu.
  [China] : Ling Zhilong, Ming Wanli 5 nnian [1577].
  Book
  options Options

 • 29
  淩稚隆輯校. Ling Zhilong ji jiao.
  [China] : Ling Zhilong, Ming Wanli gui wei [11 nian, 1583]
  Book
  options Options

 • 30
  Ming Xiao Yan [deng zhuan].
  [s.l. : s.n.], Wan li jia shen [1584]
  Microform
  options Options

 • 31
  劉義慶撰 ; 劉孝標注 ; 劉辰翁批 ; 何良俊增 ; 王世貞删定 ; 王世懋批釋 ; 李贄批點 ; 張文柱校注. Liu Yiqing zhuan ; Liu Xiaobiao zhu ; Liu Chenweng pi ; He Liangjun zeng ; Wang Shizhen shan ding ; Wang Shimao pi shi ; Li Zhi pi dian ; Zhang Wenzhu jiao zhu.
  Shi shuo xin yu bu
  [China] : Zhang Wenzhu, Ming Wanli yi you [13 nian, 1585]
  Book
  options Options

 • 32
  Lo Kuan-chung pien tzu ; Wang Shen-hsiu chiao tzu.
  [s.l. : s.n., Wan-li 2- 159-]
  Microform
  options Options

 • 33
  Luo Guanzhong yan yi].
  [Jinling : Wan juan lou Zhou Ri jiao, Wanli xin mao [1591]
  Microform
  options Options

 • 34
  (明)鄭曉撰. (ming)zheng xiao zhuan.
  [China] : Ming Jiajing san shi yi nian [1592]
  Book
  options Options

 • 35
  Luo Guanzhong yan yi].
  [s.l. : Cheng de tang Xiong Qingbo, Wanli bing shen [1596]]
  Microform
  options Options

 • 36
  劉孟雷編 ; 徐守謙校輯. Liu Menglei bian ; Xu Shouqian jiao ji.
  Luoyang : Xu Shouqian, Ming Wanli wu xu [26 nian, 1598]
  Book
  options Options

 • 37
  [李贄撰]. [Li Zhi zhuan].
  Jinling : Jiao Hong, Ming Wanli ji hai [27 nian, 1599].
  Book
  options Options

 • 38
  Ming Xiang Dezhen bian.
  [s.l. : s.n.], Xiang Dezhen kan ben, [16--]
  Microform
  options Options

 • 39
  汪廷訥編. Wang Tingne bian.
  [She xian] : Wang Tingne Huan cui tang, Ming Wanli geng zi [28 nian, 1600]
  Book
  options Options

 • 40
  羅貫中 演義 ; 李贄 批點 / 水滸傳 : 20卷 / 施耐庵 編輯. Luo Guanzhong yan yi ; Li Zhi pi dian / Shui hu zhuan : 20 juan / Shi Nai'an bian ji.
  [s.l. : Xiong fei guan, 16--?] Jing jian he ke ben.
  Microform
  options Options

 • Load 20 more