• 21
  [《列强 在 中国 的 租界》 编辑 委员会 编]. ["Lie qiang zai Zhongguo di zu jie" bian ji wei yuan hui bian].
  Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 22
  《明清 档案 通览》 编委会. "Ming Qing dang an tong lan" bian wei hui.
  Beijing Shi : Zhongguo dang an chu ban she, 2000. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 23
  中国 第一 历史 档案馆 编. Zhongguo di yi li shi dang an guan bian.
  Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 24
  中国第一历史档案馆编 ; [主编邢永福 ; 副主编赵雄, 唐益年]. Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ; [zhu bian Xing Yongfu ; fu zhu bian Zhao Xiong, Tang Yinian].
  Beijing : Xin hua chu ban she, 2008. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 25
  「日本学総合研究」編集部. "Nihongaku sōgō kenkyū" henshūbu.
  Ageo-shi : Nakamura Kiyoshi, Heisei 18 [2006]
  Book
  options Options

 • 26
  刘凤云, 董建中, 刘文鹏编. Liu Fengyun, Dong Jianzhong, Liu Wenpeng bian.
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 27
  《清史 论丛》 编委会 编. "Qing shi lun cong" bian wei hui bian.
  Shenyang Shi : Liaoning gu ji chu ban she,
  Journal
  options Options

 • 28
  杨 东梁 ; 《淸史 知识 丛书》 编辑 委员会 ; 主编 罗明 ; 副主编 王 俊义, 匡 继先 ; 编委 孔 祥吉 ... [et al.]. Yang Dongliang ; "Qing shi zhi shi cong shu" bian ji wei yuan hui ; zhu bian Luo Ming ; fu zhu bian Wang Junyi, Kuang Jixian ; bian wei Kong Xiangji ... [et al.].
  Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 29
  「歴史 街道」 編. "Rekishi kaidō" hen.
  Tōkyō : PHP Kenkyūjo, 1995. Dai 1-han.
  Book
  options Options

 • 30
  options Options

 • 31
  《书屋》编辑部编. "Shu wu" bian ji bu bian.
  Changsha : Hunan jiao yu chu ban she, 2009. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 32
  [香港歷史博物館編製] = The splendours of royal costume : Qing court attire / [produced by the Hong Kong Museum of History]. [Xianggang li shi bo wu guan bian zhi] = The splendours of royal costume : Qing court attire / [produced by the Hong Kong Museum of History].
  Xianggang : Kang le ji wen hua shi wu shu, 2013.
  Book
  options Options

 • 33
  《天一閣藏書畫選》編委会編. "Tian yi ge cang shu hua xuan" bian wei hui bian.
  [Ningbo Shi] : Ningbo chu ban she, 1996. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 34
  [图说中国历史編委会 编 ; 撰写 靳庆然]. [Tu shuo Zhongguo li shi bian wei hui bian ; zhuan xie Jin Qingran].
  Changchun Shi : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 35
  長谷川強監修 ; 「浮世草子大事典」編集委員会編. Hasegawa Tsuyoshi kanshū ; "Ukiyo Zōshi Daijiten" Henshū Iinkai hen.
  Tōkyō : Kasama Shoin, 2017. Shohan.
  Book
  options Options

 • 36
  文史哲编辑部编. Wen shi zhe bian ji bu bian.
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 37
  《文史 知识》 编辑部 编. "Wen shi zhi shi" bian ji bu bian.
  Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 38
  西藏 研究 编辑部 编辑 ; [编者 顾 祖成 ... et al.]. Xizang yan jiu bian ji bu bian ji ; [bian zhe Gu Zucheng ... et al.].
  Da Qing li chao shi lu. Selections.
  Lasa : Xizang ren min chu ban she : "Xizang yan jiu" bian ji bu zhu Rong fa xing zhan fa xing, 1982-1983. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 39
  [《学习 时报》 编辑部]. ["Xue xi shi bao" bian ji bu].
  Beijing Shi : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 40
  《中国 近代史 丛书》 编写组. "Zhongguo jin dai shi cong shu" bian xie zu.
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1973. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • Load 20 more