• 21
  options Options

 • 22
  edited by Taciana Fisac and Leila Fernández-Stembridge.
  London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003.
  Book
  options Options

 • 23
  王振寰, 湯京平, 宋國誠主編. Wang Zhenhuan, Tang Jingping, Song Guocheng zhu bian.
  Gaoxiong Shi : Ju liu tu shu gu fen you xian gong si, 2011. Chu ban.
  Book
  options Options

 • 24
  options Options

 • 25
  主编 王尚银 ; 副主编 吴玉宗, 任丽萍. zhu bian Wang Shangyin ; fu zhu bian Wu Yuzong, Ren Liping.
  Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2005. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 26
  options Options

 • 27
  options Options

 • 28
  陆晓文, 吕乐 著. Lu Xiaowen, Lü Le zhu.
  Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 29
  options Options

 • 30
  洪雷 著. Hong Lei zhu.
  Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 31
  章夫, 薛蕻 编著. Zhang Fu, Xue Hong bian zhu.
  Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2006. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 32
  朱 力 著. Zhu Li zhu.
  Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2002. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 33
  options Options

 • 34
  edited by Nicholas C. Hope, Dennis Tao Yang, and Mu Yang Li.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2003.
  Book
  options Options

 • 35
  options Options

 • 36
  劉佩瓊 著. Liu Peiqiong zhu.
  Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2008. Xiu ding ban.
  Book
  options Options

 • 37
  options Options

 • 38
  何博傳著. He Bochuan zhu.
  Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1990. Xiu ding ben, Xianggang di 1 ban.
  Book
  options Options

 • 39
  北京西河星汇出品 ; 上影集团, 上海电影制片厂, 华润(集团)有限公司 ; 导演贾樟柯 = 24 city / Xstream Pictures presents ; Shanghai Film Group Corporation ; China Resources (Holdings) Co., Ltd ; director Jia Zhangke. Beijing xi he xing hui chu pin ; Shang ying ji tuan, Shanghai dian ying zhi pian chang, Hua run (ji tuan) you xian gong si ; dao yan Jia Zhangke = 24 city / Xstream Pictures presents ; Shanghai Film Group Corporation, China Resources (Holdings) Co., Ltd ; director Jia Zhangke.
  Toronto : Filmswelike.com, 2009.
  DVD
  options Options

 • 40
  对话袁岳, David J. Firestein (方大为) ; 整理能量传播. dui hua Yuan Yue, David J. Firestein (Fang Dawei) ; zheng li Neng liang chuan bo.
  Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2004. Di 1 ban.
  Book
  options Options

 • Load 20 more