Catalogue


世界 政要 和 名人 谈 21世纪 的 中国 与 世界 : "21世纪 的  中国 与 世界 "国际 论坛 文集 / Shi jie zheng yao he ming ren tan 21 shi ji de Zhongguo yu shi jie : "21 shi ji de Zhongguo yu shi jie" guo ji lun tan wen ji /
中国 人民 外交 学会 编. Zhongguo ren min wai jiao xue hui bian.
edition
Di 1 ban.
imprint
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2002.
description
4, 333 p. : col. ill. ; 21 cm.
ISBN
7100034663
format(s)
Book
Holdings
More Details
imprint
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2002.
isbn
7100034663
general note
Proceedings of "21 shi ji de Zhongguo yu shi jie" guo ji lun tan, held Sept. 10-12, in Beijing, China.
catalogue key
4868764
 
Includes bibliographical references.

  link to old catalogue

Report a problem