Catalogue


アジア 宗教 儀礼 の 比較 研究 / Ajia shūkyō girei no hikaku kenkyū /
(「アジア 宗教 儀礼 の 比較 研究」 プロジェクト チーム) 田仲 一成 ... [et al.] ; [編集 学習院 大学 東洋 文化 研究所]. ("Ajia Shūkyō Girei no Hikaku Kenkyū" Purojekuto Chīmu) Tanaka Issei ... [et al.] ; [henshū Gakushūin Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo].
imprint
Tōkyō : Gakushūin Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo, 1990.
description
iii, 102, 32, iv p. : ill. ; 26 cm.
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem