Catalogue


Zhonghua xin bao.
imprint
Taibei: Zhongguo guo min dang Zhong yang wei yuan hui dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui.
format(s)
Journal
Holdings
Subjects
More Details
imprint
Taibei: Zhongguo guo min dang Zhong yang wei yuan hui dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui.
general note
Added title: Tson hua sin pao.
Facsim. reprint of the newspaper originally published in Shanghai.
No. 465-796 issued as Zhonghua Minguo shi liao cong bian.
catalogue key
1954636

  link to old catalogue

Report a problem