Catalogue


치매 와 사는 법 : 요양 병원 요양 시설 가이드 / Ch'imae wa sanŭn pŏp : yoyang pyŏngwŏn yoyang sisŏl kaidŭ /
발행 조선 뉴스 프레스. parhaeng Chosŏn Nyusŭ P'ŭresŭ.
imprint
Sŏul-si : Chosŏn Nyusŭ P'ŭresŭ, 2018.
description
207 pages : colpr illustrations ; 20 cm
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem