Catalogue


유교적 근대성 의 미래 : 한국 근대성 의 정당성 위기 와 인간적 이상 으로서 의 민주주의 / Yugyojŏk kŭndaesŏng ŭi mirae : Han'guk kŭndaesŏng ŭi chŏngdangsŏng wigi wa in'ganjŏk isang ŭrosŏ ŭi minjujuŭi /
장 은주 지음. Chang Ŭn-ju chiŭm.
edition
Ch'op'an.
imprint
P'aju-si Han'guk Haksul Chŏngbo, 2014.
description
313 p. ; 23 cm
ISBN
8926866955, 9788926866955
format(s)
Book
Holdings

  link to old catalogue

Report a problem